Dunjalučka iskušenja

Allah s.w.t.  traži od nas da Mu robujemo u svakom vremenu, na svakom mjestu i u svakom stanju. Zato nas On Uzvišeni iskušava blagodatima i nedaćama.
_____________________________________________

Život na ovom svijetu je jedno iskušenje i nema insana a da nije stavljen na kušnju. Allah u Kur'anu kaže:  

  "Onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas ispitao ( provjerio, iskušao ) koji će od vas bolje činiti dijela."  {Surah El-Mulk 2}

Dakle insan je stvoren da prolazi kroz ovosvjetski ispit. Neko je iskušan bolešću, neko siromaštvom, neko gubljenjem voljenih osoba, svako ima svoj hal, niko nije bez iskušenja. 

Stoga sebi i vama upućujem savjet kako ćemo se nositi ovim iskušenjima koje nas prate kroz Dunjaluk. 
Kako da ih ispravno razumijemo i u njima ostanemo postojani. 

-Iskušenje je ovosvjetski ispit za insana-

Moramo se stalno podsjećati i prisjećati da nam je Allah dao iskušenje da bi prošli kroz ovosvjetski ispit.

On nam je Uzvišeni odredio iskušenje s Kojim je On zadovoljan i sa kojim moramo mi biti zadovoljni.  
                               
Moramo biti ubeđeni da je to sve moralo nama se dogoditi jer Allah u Kur'anu kaže:

" Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas a da ona prije nego što je data zapisana u Knjizi- to  je Allahu, uistinu lahko. "                      {El-Hadid, 22}  

U hadisu Ubade b. Es Samila r.a. Allahov Poslanik s.a.w.s. kaže: 

" Prvo što je Allah stvorio bilo je pero (olovka) pa mu je rekao: ' Piši! ' Pero je upitalo: ' A šta da pišem?! ' Allah je rekao:  ' Piši odredbu svega što će se desiti do Sudnjeg dana! ' "
 { Ebu Davud, 4700, Et Tirmizi 2155}

Selman r.a. je upitan: 

" Šta je to iman u kader (vjerovanje u Božiju odredbu}?" odgovorio je: " Da čovjek vjeruje da ono što ga je zadesilo nikako ga nije moglo mimoći! " 

Zato kad nas iskušenje zadesi znajmo do nas nije moglo zaobići. 

-Poslanici kroz dunjalučka iskušenja-

Dragi brate i cijenjena sestro, ti misliš nekad da samo ti prolaziš kroz teško iskušenje. Zastani i pročitaj da su i prijašnje generacije prolazile kroz iskušenja. Prolazili su Poslanici svi kroz neko iskušenje. 

Sjeti se Ejuba a.s., kroz kakvo je on iskušenje prolazio.

Allahov Poslanik Ejub a.s. je bio toliko bolestan, da mu je čitavo tijelo bilo raspadnuto i zaudaralo od te bolesti. Ljudi kada bi prolazili pored njega, zaobilazili bi ga u polukrugu, pa se navodi da mu je šejtan l.a. jedne prilike dosao i ismijavao ga, pitajući ga:

Zar si ti Allahov Poslanik?!”

On je od te bolesti bolovao vise godina, a pored toga je bio izgubio svoje imanje i svoju porodicu, ali se nikad nije predao nego je to strpljivo podnosio, pa ga je Uzvišeni Allah izliječio od te bolesti podario mu veliku porodicu i veliki imetak. Jer poslije muke dolazi olakšanje. 

Uporedi sa svojim vidjećes da doista tvoje iskušenje nije ni malo primać njegovom. 

Sjeti se Ibrahima a.s., kada je od svog naroda bačen u vatru, i ako je bio poslanik, i on je prolazio kroz iskušenje.

Sjeti se Jusufa a.s., kojeg su braća bacila u bunar, pa je prolazio kroz veliko iskušenje, i na kraju Allah mu dao veliki ugled u Egiptu. 

Sjeti se Junuza a.s., kojeg je kit progutao, pa ga je Allah izbavio iz kita, jer je sa velikim strpljenjem prošao kroz to iskušenje.

Sjeti se Allahovog Miljenika Muhammeda s.a.w.s., koji je isto prolazio kroz razna iskušenja, i ako je bio Poslanik.

Njegov život od rođenja do smrti nije bio lahkog koračanja, njegov put je bio veliko iskušenje njemu, ali on nikada nije izgubio nadu da će posle svake tegobe doći olakšanje, onako kako je Uzvišeni Allah rekao.

-Iskušenja brišu tvoje grijehe-

Mi nikada ne znamo zašto je baš neko iskušenje nama došlo, možda je ono baš neka prepreka drugom i većem iskušenju. 
Zato uvijek trebamo prihvatiti kao blagodat, jer iskušenjima čovjek briše svoje grijehe koje počinimo svjesno ili nesvjesno. 

 
O ovome nam prenose dva najpoznatija prenosioca hadisa imam Buhari i Muslim, od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov, Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

Vjernika ne pogode ni umor ni bolest, ni briga ni tuga, niti bilo kakvo uznemirenje, niti zabrinutost, čak i trn kada ga ubode, a da Allah time ne obriše njegove grijehe.” (Buhari i Muslim)

Kaže Poslanik s.a.w.s.,:

Oni koji su na dunjaluku bili zdravi, kada na Sudnjem danu vide kako se dijele nagrade iskušanima, poželjet će da im je meso trgano kliještima” {Et- Tirmizi 2402}

Kome Allah hoće dobro, stavi ga na iskušenje ” (hadis bilježi Buharija)

Velika nagrada ide uz veliku nedaću. Kada Allah swt zavoli jedan narod, On ga stavi na iskušenje, pa sa onim, ko to sa zadovoljstvom prihvati, bude zadovoljan, a na onoga, ko to prihvati sa ogorčenjem, se rasrdi.” (Tirmizi i Ibn Madze)


Poslanik s.a.w.s., kaže:

"Čudno je stanje vjernika, zaista je za njega uvijek dobro, a to nema Niko osim vjernik, ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa bude dobro, a ako ga zadesi neka nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro. " (Muslim)

Na kraju da se svi prisjetimo nećemo samo imati nagradu za strpljenje naše koje imamo u nedaći, već će nam olakšanje biti blizu onako kako je rekao Poslanik s.a.w.s.,:

 “Kada bi muka došla i ušla u kamen, za njom bi došla i ušlo olakšanje da je iz njega istjera”.

Tako da je Allahova pomoć i milost je uvijek blizu.

Priredila: Selma Mujović